Cookie Consent by Free Privacy Policy website

BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATELSTVA

STUDIJNÍ OBOR MBA

Studijní program Master of Business Administration (MBA) ve studijní specializaci Bezpečnost a ochrana obyvatelstva realizujeme ve spolupráci se "Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.". S touto institucí jsme uzavřeli memoradnum o spolupráci (ke stažení v PDF zde).

Garantem studijní specializace Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je pan doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc. a odbornými lektory a tutory závěrečných disertačních prací jsou Ing. Jakub Marek, MSc. a JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA.Studijní obor Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je oborovou specializací studijního programu Master of Business Administration (MBA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MBA.

— Profil absolventa —

Absolvent studijního oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblasti posuzování rizik, z managementu bezpečnosti, managmentu řízení organizace, projektového a strategického řízení.
Pro úspěšné absolvování studijního oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:
  • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
  • Absolvování šesti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Business Administration, a dva tematické studijní moduly si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

— Sylabus studijního oboru —

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva studijního programu Master of Business Administration

Studijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Business Administration

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Business Administration

Pokud ještě nejste přesvědčeni, zda-li chcete začít studovat a dále se rozvíjet v tomto oboru, doporučujeme si přečíst reference absolventů.

© 2018-2022 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.