Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí

STUDIJNÍ OBOR MBAStudijní obor Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí je oborovou specializací studijního programu Master of Business Administration (MBA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MBA.

— Profil absolventa —

Absolvent studijního oboru Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce, zejména v odvětvích spojených se správou, zprostředkováním a oceňováním nemovitostí. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového řízení a oceňování nemovitostí.

Student bude po absolvování studia MBA vybaven znalostmi a kompetencemi v ekvivalentu profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M):

  • Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
  • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
  • Využívání marketingových nástrojů v činnosti realitního zprostředkovatele
  • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
  • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
  • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Pro úspěšné absolvování studijního oboru Management ve správě a oceňování nemovitostí student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:
  • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
  • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Business Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.


VÁZANÁ ŽIVNOST REALITNÍ ČINNOST
Absolvováním studijního programu MBA Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí a kombinací jednoho roku praxe absolvent splní podmínky dané Zákonem o realitním zprostředkování pro získání vázané živnosti „REALITNÍ ČINNOST“, tedy splní obsah profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M)“.— Sylabus studijního oboru —

Management ve správě a oceňování nemovitostí studijního programu Master of Business Administration

Studijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Business Administration

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Business Administration

Pokud ještě nejste přesvědčeni, zda-li chcete začít studovat a dále se rozvíjet v tomto oboru, doporučujeme si přečíst reference absolventů.

© 2018-2022 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.