Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MANAGEMENT VE VZDĚLÁVÁNÍ A SPRÁVĚ

STUDIJNÍ OBOR MBAStudijní obor Management ve vzdělávání a správě je oborovou specializací studijního programu Master of Business Administration (MBA), kterou si volí student v závislosti na svém profesním zaměření. Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude studentu vystaven společně s diplomem MBA.

— Profil absolventa —

Absolvent studijního oboru Management ve vzdělávání a správě je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce, zejména v odvětvích vzdělávání a veřejné správy. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení se zvláštním důrazem kladeným na specifika odvětví vzdělávání a veřejné správy.
Pro úspěšné absolvování studijního oboru Management ve vzdělávání a správě student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:
  • Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.
  • Absolvování pěti tematických studijních modulů, z nichž čtyři tvoří společný základ studijního programu Master of Business Administration, pátý tematický studijní modul si student volí podle svého oborového a profesního zaměření z nabídky povinně volitelných studijních modulů.

i

MBA + Akreditovaný kurz

Společně s MBA programem MBA – Management ve vzdělávání a správě je možné jen na naší Fakultě zcela výjimečně studovat akreditovaný vzdělávací kurz Studium pro ředitele škol a školských zařízení“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 27762/2019-1-785.

Tyto dva studijní programy za akční cenu 49.000 Kč!

— Sylabus studijního oboru —

Management ve vzdělávání a správě studijního programu Master of Business Administration

Studijní tematické moduly společného základu studijního programu Master of Business Administration

Nabídka povinně-volitelných studijních tematických modulů studijního programu Master of Business Administration

Pokud ještě nejste přesvědčeni, zda-li chcete začít studovat a dále se rozvíjet v tomto oboru, doporučujeme si přečíst reference absolventů.

© 2018-2022 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.